Cenovnik

Cenovnik za sezonu 2023. je u fazi pripreme.

Vaučeri

“Budimlija Resort” se i za 2023. godinu pridružiо akciji Ministarstva turizma za podsticaj razvoja domaćeg turizma.

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje :

  • za usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera u trajanju od najmanje 5 noćenja.

Vrednost vaučera iznosi 5.000,00 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalan iznos sredstava koja korisnik može u toku jedne kalendarske godine koristiti bez obzra kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja.

Vaučerom se ne mogu plaćati hrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i dr.

Vaučer se može koristiti zaključno sa 25.11.2023., a u našem objektu do kraja naše sezone ( septembar ). 

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana.

Korisnici vaučera mogu biti:

  • korisnici prava na penziju
  • nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje
  • korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica
  • radno angažovana lica sa primanjima koja ne prelaze iznos od 70.000,00 dinara mesečno
  • ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima koja ne prelaze iznos od 70.000,00 dinara mesečno
  • korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu
  • nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskom objektu samo po jednom osnovu.

Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega Ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji koja je uslov za dodelu vaučera od strane Ministarstva.

Popunjena prijava, sa potrebnom dokumentacijom isključivo se podnosi preko šaltera JP „Pošte Srbije“. Prijavu treba popuniti ručno, čitko i obavezno potpisati. Uz prijavu, potencijalni korisnik vaučera, obavezno prilaže fotokopiju lične karte ili pasoša i potvrdu ugostitelja da je rezervacija izvršena na njegovo ime.

Uz prijavu se obavezno podnose i sledeći dokazi:

  • Korisnici prava na penziju podnose fotokopiju ili original penzionog čeka, odnosno drugi originalni dokument koji izdaje banka.
  • Radno angažovana lica sa primanjima podnose  original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, a koju izdaje poslodavac.

Prijave građana za dodelu vaučera će se primati do 15.09.2023. godine.